Ons complete dienstenpakket​


Cebiso is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van woning en utiliteitsbouw voor bedrijven en particulieren. 
Wij werken vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs, met respect voor ieders discipline en inbreng. 

Bouwbegeleiding


Een nieuw gebouw ontwikkelen en realiseren. Een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen of transformeren. Het managen van uw project is ons vak. Wij ontzorgen u tijdens de uitvoering, de oplevering en de nazorg. 

Wij dragen er zorg voor dat uw wensen en eisen op de juiste wijze worden vastgelegd en volledig worden beantwoord binnen de gestelde kaders vanuit budget, planning en kwaliteit.


Adviseren planontwikkeling - Complementeren benodigde stukken Voortgang bewaken - Kwaliteit controleren - Kosten bewaken

Bouwtoezicht


Kwaliteitscontrole / bouwtoezicht is het toezien op en aansturen van de kwaliteit van het uitgevoerde werk op een bouw. Als kwaliteitscontroleur houden wij toezicht op uw bouwproject. Zeker wanneer u zelf niet dagelijks op de bouwplaats aanwezig kunt zijn, of de kwaliteit wilt aantonen is het goed om een onafhankelijk deskundige in te schakelen. Onze primaire taak is het toezien op een correcte toepassing van de voorgeschreven bouwmaterialen en de daarbij behorende kwaliteit. Ofwel: dat de betrokken partijen 'leveren' wat is overeengekomen en vastgelegd in het bestek.


Controle volgens tekeningen en bestek - Keuring materialen Toetsing bouwbesluit, geldende normen en regelgeving

Schade expertise


Bouwkundige (gevolg) schade of kwalitatief niet goed uitgevoerde werkzaamheden hebben vaak grote gevolgen voor betrokken partijen; de veroorzaker, de gedupeerde, derden en een verzekeraar. Deze partijen hebben wel het gemeenschappelijk belang dat de schade snel, adequaat en op een juiste wijze wordt afgewikkeld.


Wij kunnen een (contra) schadebehandeling voor u uitvoeren. Hiertoe brengen wij een bezoek aan de schadelocatie en gaan in overleg met de betrokken partijen. Wij doen onderzoek naar de oorzaak, de omstandigheden, de omvang en de oplossing van de schadekwestie. 


Voor; particulieren, verzekeraars en (bouw)bedrijven 

Samenwerken met ambitie


Wij ondernemen vanuit onze passie voor bouwen, met het doel samen het beste resultaat bereiken.  
Dat verstaan wij onder 'samenwerken met ambitie'.